Адміністративне право України: Підручник - Ю.П. Битяк (2007)

21.01.2010 | Автор: Admin

Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. — К.: Юрінком Інтер, 2007. — 544 с.

ISBN 966-667-164-6

У підручнику на основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного адміністративного законодавства України і практики його застосування визначаються основні питання курсу адміністративного права України.

Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.

ЗМІСТ
Передмова......................................................................3
РОЗДІЛ І
Державне управління й адміністративне право.................5
Глава 1. Державне управління і виконавча влада........................5
§ 1. Управління як соціальне явище......................................................5
§ 2. Державне управління та його особливості..................................8
§ 3. Принципи державного управління...............................................12
§ 4. Сутність виконавчої влади..............................................................14
§ 5. Співвідношення виконавчої влади, державного
управління та адміністративного права......................................16
§ 6. Державне управління в умовах проведення
в Україні адміністративної реформи............................................20
Глава 2. Предмет, метод і система адміністративного
права України..............................................................23
§ 1. Предмет адміністративного права................................................23
§ 2. Метод адміністративного права.....................................................27
§ 3. Принципи адміністративного права України.........................29
§ 4. Система адміністративного права.................................................38
§ 5. Наука адміністративного права.....................................................39
Глава 3. Адміністративно-правові норми..................................42
§ 1. Поняття, особливості та види адміністративно-правових норм.......................................................................................42
§ 2. Джерела адміністративного права................................................45
§ 3. Систематизація адміністративного права..................................48
Глава 4. Адміністративно-правові відносини............................50
§ 1. Поняття й основні риси адміністративно-правових
відносин...................................................................................................50
§ 2. Види адміністративно-правових відносин................................54
РОЗДІЛ II
Суб’єкти адміністративного права України.....................57
Глава 5. Громадяни.................................................................57
§ 1. Основи адміністративно-правового статусу громадян.........57
§ 2. Права й обов’язки громадян у сфері виконавчої влади........60
§ 3. Звернення громадян...........................................................................61
§ 4. Адміністративно-правовий статус іноземців і осіб без
громадянства.........................................................................................67

Глава 6. Органи виконавчої влади............................................69
§ 1. Ознаки та правове становище органів виконавчої
влади.........................................................................................................69
§ 2. Види органів виконавчої влади......................................................72
§ 3. Система органів виконавчої влади та принципи
її побудови..............................................................................................76
§ 4. Повноваження Президента України у сфері виконавчої
влади.........................................................................................................79
§ 5. Правове становище Кабінету Міністрів України...................81
§ 6. Центральні органи виконавчої влади..........................................84
§ 7. Органи виконавчої влади Автономної
Республіки Крим та інших суб’єктів............................................88
Глава 7. Органи місцевого самоврядування..............................92
Глава 8. Державні службовці..................................................98
§ 1. Поняття, види та принципи державної служби.......................98
§ 2. Правове регулювання державної служби...............................100
§ 3. Посада й посадова особа................................................................102
§ 4. Державні службовці, їх види........................................................103
§ 5. Обов’язки та права державних службовців............................104
§ 6. Проходження державної служби................................................107
§ 7. Відповідальність державних службовців................................111
Глава 9. Підприємства й установи..........................................112
§ 1. Поняття, види та правові засади діяльності
підприємств і установ.....................................................................112
§ 2. Правове становище адміністрації підприємств і установ...114
§ 3. Порядок утворення та припинення діяльності
підприємств і установ.....................................................................117
Глава 10. Об’єднання громадян.............................................119
§ 1. Поняття й види об’єднань громадян.........................................119
§ 2. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян....122
РОЗДІЛ ІІІ
Функції, форми та методи державного управління........125
Глава 11. Функції державного управління..............................125
§ 1. Поняття функції державного управління...............................125
§ 2. Види функцій державного управління....................................126
Глава 12. Форми державного управління...............................132
§ 1. Поняття форм державного управління....................................132

§ 2. Види форм державного управління..........................................134
§ 3. Правові акти державного управління.......................................138
§ 4. Класифікація актів державного управління..........................143
§ 5. Дія актів державного управління...............................................147
§ 6. Адміністративний договір.............................................................153
Глава 13. Адміністративно-правові методи.............................158
§ 1. Поняття адміністративно-правових методів.........................158
§ 2. Види адміністративно-правових методів................................160
§ 3. Адміністративний примус, його види.......................................163
РОЗДІЛ ІV
Відповідальність за адміністративним правом................170
Глава 14. Адміністративна відповідальність............................170
§ 1. Поняття й основні риси адміністративної
відповідальності................................................................................170
§ 2. Законодавчі основи адміністративної відповідальності...171
§ 3. Адміністративне правопорушення, його склад.....................174
§ 4. Система та види адміністративних стягнень.........................182
§ 5. Загальні правила й строки притягнення
до адміністративної відповідальності.......................................187
§ 6. Адміністративна відповідальність юридичних осіб............192
Глава 15. Дисциплінарна відповідальність..............................196
РОЗДІЛ V
Адміністративно-процесуальна діяльність.....................203
Глава 16. Адміністративно-процесуальна діяльність...............203
§ 1. Адміністративний процес: зміст і загальні риси...................203
§ 2. Структура адміністративного процесу й характеристика
провадження в окремих адміністративних справах............210
§ 3. Адміністративна юрисдикція: загальні риси, принципи.....214
§ 4. Адміністративна юстиція: поняття й види.............................217
Глава 17. Провадження в справах про адміністративні
правопорушення........................................................220
§ 1. Завдання й порядок провадження в справах
про адміністративні правопорушення......................................220
§ 2. Засоби забезпечення провадження в справах
про адміністративні правопорушення......................................221
§ 3. Стадії провадження в справах про адміністративні
правопорушення...............................................................................223

§ 4. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати
справи про адміністративні правопорушення.......................233
РОЗДІЛ VІ
Законність і дисципліна в державному управлінні..........237
Глава 18. Законність у сфері державного управління..............237
§ 1. Поняття режиму законності й дисципліни
в державному управлінні...............................................................237
§ 2. Способи забезпечення законності й дисципліни
в державному управлінні: загальна характеристика...........239
Глава 19. Контроль і нагляд у державному управлінні.............247
§ 1. Контроль з боку органів законодавчої влади.........................247
§ 2. Контроль з боку спеціалізованих контролюючих органів .....253
§ 3. Контроль з боку представницьких органів місцевого
самоврядування.................................................................................259
§ 4. Судовий контроль............................................................................261
§ 5. Прокурорський нагляд за законністю
й дисципліною в державному управлінні................................263
§ 6. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності
й дисципліни в державному управлінні...................................266
§ 7. Громадський контроль....................................................................267
Глава 20. Адміністративно-правові режими............................268
§ 1. Поняття й види адміністративно-правових режимів.........268
§ 2. Поняття та види надзвичайних режимів.................................272
§ 3. Режим державної таємниці...........................................................280
РОЗДІЛ VII
Основи адміністративно-правової організації
управління економікою, соціально-культурною
й адміністративно-політичною сферами........................282
Глава 21. Організаційно-правові засади державного
управління................................................................282
§ 1. Адміністративно-правова організація
й мета державного управління....................................................282
§ 2. Правові засади організації державного управління............286
Глава 22. Галузеві, міжгалузеві та регіональні засади
в управлінні...............................................................290
§ 1. Галузеве управління: його зміст.................................................290
§ 2. Особливості міжгалузевого управління..................................292
§ 3. Особливості регіонального управління...................................297

РОЗДІЛ VIII
Управління економікою...............................................299
Глава 23. Правові засади управління економікою...................299
§ 1. Зміст державного керівництва в сфері економіки...............299
§ 2. Система центральних і місцевих органів управління
в сфері економіки, їх компетенція..............................................301
§ 3. Правове регулювання управління економікою....................303
§ 4. Державний контроль і нагляд у сфері економіки................306
Глава 24. Управління державною та регіональною власністю....308
§ 1. Організаційно-правові засади управління власністю........308
§ 2. Система й правове становище органів управління
власністю..............................................................................................310
Глава 25. Управління промисловістю.....................................316
§ 1. Організаційно-правові засади управління
промисловістю...................................................................................316
§ 2. Система органів управління промисловістю.........................317
§ 3. Підприємства та їх об’єднання в промисловості.
Правове становище їх адміністрації..........................................320
§ 4. Місцеве самоврядування й промисловість.............................323
§ 5. Державний контроль і нагляд в управлінні
промисловістю...................................................................................324
§ 6. Адміністративна відповідальність
за правопорушення в промисловості........................................326
Глава 26. Управління сільським господарством......................327
§ 1. Організаційно-правові засади управління
агропромисловим комплексом....................................................327
§ 2. Система органів управління агропромисловим
комплексом та їх компетенція.....................................................328
§ 3 . Державний контроль у агропромисловому комплексі......332
§ 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення
в агропромисловому комплексі...................................................336
Глава 27. Управління будівництвом і житлово-комунальним
господарством...........................................................339
§ 1. Організаційно-правові засади управління
будівництвом і житлово-комунальним господарством.....339
§ 2. Система органів управління будівництвом і житлово-комунальним господарством........................................................341
§ 3. Місцеве самоврядування, будівництво й житлово-комунальне господарство..............................................................343

§ 4. Державний контроль у будівництві та житлово-комунальному господарстві..........................................................344
§ 5. Адміністративна відповідальність за правопорушення
в будівництві та житлово-комунальному господарстві.....346
Глава 28. Управління комунікаціями.....................................347
§ 1. Організаційно-правові засади управління комунікаціями...347
§ 2. Органи управління транспортом і шляховим
господарством....................................................................................348
§ 3. Управління залізничним транспортом....................................349
§ 4. Управління морським і річковим транспортом....................351
§ 5. Управління автомобільним транспортом...............................354
§ 6. Управління цивільним повітряним транспортом................356
§ 7. Управління трубопровідним транспортом.............................358
§ 8. Управління шляховим господарством.....................................359
Глава 29. Управління використанням і охороною природних
ресурсів....................................................................362
§ 1. Організаційно-правові засади управління
використанням і охороною природних ресурсів..................362
§ 2. Органи управління використанням і охороною
природних ресурсів..........................................................................363
§ 3. Місцеве самоврядування й охорона природних ресурсів ......366
§ 4. Державний контроль і нагляд у галузі використання
й охорони природних ресурсів....................................................367
§ 5. Адміністративна відповідальність за правопорушення
в галузі використання й охорони природних ресурсів.......369
Глава 30. Управління торгівлею.............................................371
§ 1. Організаційно-правові засади управління торгівлею........371
§ 2. Місцеве самоврядування й торгівля.........................................375
§ 3. Державний контроль в управлінні торгівлею.......................376
§ 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення
в галузі торгівлі.................................................................................379
Глава 31. Управління фінансами............................................380
§ 1. Організаційно-правові засади управління фінансами.......380
§ 2. Органи управління фінансами....................................................381
§ 3. Фінансовий контроль.....................................................................385
§ 4. Адміністративна відповідальність за правопорушення
в галузі фінансів................................................................................390
Глава 32. Управління зовнішньоекономічною діяльністю........392
§ 1. Організаційно-правові засади управління
зовнішньоекономічною діяльністю...........................................392

§ 2. Органи управління зовнішньоекономічною діяльністю.....393
Глава 33. Управління митною справою..................................398
§ 1. Організаційно-правові засади управління митною
справою.................................................................................................398
§ 2. Органи управління митною справою.......................................403
§ 3. Митний контроль.............................................................................406
§ 4. Адміністративна відповідальність за порушення
митних правил...................................................................................408
РОЗДІЛ ІХ
Управління соціально-культурним будівництвом...........409
Глава 34. Управління освітою................................................409
§ 1. Організаційно-правові засади й система освіти...................409
§ 2. Система й повноваження органів управління освітою......411
§ 3. Компетенція місцевих органів державної виконавчої
влади й органів місцевого самоврядування в галузі
освіти.....................................................................................................414
§ 4. Управління освітніми закладами...............................................416
§ 5. Державний контроль за діяльністю
освітніх закладів................................................................................419
Глава 35. Управління наукою................................................420
§ 1. Організація державного управління наукою.........................420
§ 2. Органи управління наукою..........................................................422
§ 3. Наукові заклади й наукові товариства.....................................424
Глава 36. Управління охороною здоров’я населення..............428
§ 1. Організаційно-правові засади управління охороною
здоров’я населення...........................................................................428
§ 2. Система органів управління охороною здоров’я
населення.............................................................................................429
§ 3. Місцеве самоврядування й охорона здоров’я населення.....431
§ 4. Правове становище установ охорони здоров’я
населення.............................................................................................432
§ 5. Санітарно-епідеміологічний нагляд..........................................433
Глава 37. Управління культурою...........................................436
§ 1. Організаційно-правові засади управління культурою......436
§ 2. Органи управління культурою....................................................437
§ 3. Правове регулювання діяльності закладів і установ
культури...............................................................................................446
§ 4. Місцеве самоврядування й культура........................................450

Глава 38. Управління фізичною культурою, спортом
і туризмом.................................................................452
§ 1. Організаційноправові засади управління фізичною
культурою, спортом і туризмом..................................................452
§ 2. Система й правове становище органів управління
фізичною культурою, спортом та туризмом..........................453
§ 3. Спортивні товариства й спілки...................................................455
§ 4. Місцеве самоврядування й фізична культура, спорт
і туризм.................................................................................................457
Глава 39. Державна політика у справах сім’ї та молоді............459
§ 1. Засади й принципи державної молодіжної політики.........459
§ 2. Організаційно-правове забезпечення
реалізації молодіжної політики...................................................460
Глава 40. Управління в сфері соціального захисту населення..463
§ 1. Організаційно-правові засади управління соціальним
захистом населення..........................................................................463
§ 2. Система органів соціального захисту населення.................464
§ 3. Місцеве самоврядування й соціальний захист
населення.............................................................................................466
РОЗДІЛ Х
Управління адміністративно-політичною діяльністю......468
Глава 41. Управління обороною............................................468
§ 1. Організаційноправові засади управління обороною........468
§ 2. Збройні Сили України, їх види...................................................472
§ 3. Комплектування Збройних Сил України...............................474
§ 4. Військова служба..............................................................................477
§ 5. Адміністративна відповідальність за порушення
законодавства про загальний військовий обов’язок
і військову службу............................................................................478
Глава 42. Управління національною безпекою.......................480
§ 1. Організаційно-правові засади управління
національною безпекою.................................................................480
§ 2. Державний кордон та його охорона..........................................486
Глава 43. Управління внутрішніми справами..........................489
§ 1. Організаційно-правові засади
управління внутрішніми справами............................................489
§ 2. Служба в органах внутрішніх справ.........................................493
§ 3. Міліція..................................................................................................494

§ 4. Громадські формування з охорони громадського
порядку й державного кордону...................................................498
§ 5. Державний нагляд за безпекою дорожнього руху...............500
§ 6. Внутрішні війська............................................................................502
§ 7. Дозвільна система............................................................................504
Глава 44. Адміністративно-правові засади забезпечення
безпеки в надзвичайних ситуаціях..............................508
§ 1. Поняття та види надзвичайних ситуацій. Правові
основи забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях....508
§ 2. Державна система запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій...................................................................510
§ 3. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи та сфера його управління....513
Глава 45. Управління закордонними справами.......................516
§ 1. Організаційно-правові засади управління
закордонними справами.................................................................516
§ 2. Міністерство закордонних справ України
та його органи за кордоном...........................................................518
§ 3. Адміністративно-правове регулювання
в’їзду в Україну й виїзду з України...........................................523
Глава 46. Управління юстицією.............................................526
§ 1. Організаційно-правові засади управління юстицією.........526
§ 2. Реєстрація актів цивільного стану.............................................529
§ 3. Організація нотаріальної служби...............................................530
§ 4. Взаємовідносини органів юстиції, державної судової
адміністрації та судової системи.................................................532
§ 5. Органи юстиції та адвокатура.....................................................533

Скачать!


Коментариев:(4) Просмотров: (6219)

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
<

22 марта 2010 18:22 Лика

а как качать??
<

25 апреля 2010 22:03 Марина

подскажите формат?
<

25 апреля 2010 22:27 Дмитрий

PDF

Foxit Reader открывать

<

30 сентября 2010 19:44 Валентина

:)

Топ новостей

Наша реклама


Опрос

Довольны ли вы властью и законами в Украине^

да, доволен
без разницы
мне все равно, жаль что жизнь усложняют
было лучше
было хуже
нет не доволен

 
Результаты опроса